KVKK

Son Değişiklik: 03 Aralık 2021

OWS Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Aydınlatma Metni

OWS Bilişim Teknolojileri LTD. Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve gerekliliklerini hassasiyetle yerine getirmeye özen gösteriyoruz.

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 numaralı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) gereği kişisel verilerinizin korunması, kullanımı ve haklarınız konularında bilgilendirilmeniz yanı sıra açık rızanızı almak maksadıyla bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

1. Tanımlar:

  • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
  • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
  • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
  • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

2. Veri Sorumlusu:

OWS Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi
kvkkows.com.tr

3. Kişisel Verilerin Kullanımı:

KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri kapsamında açık rızanız ile aşağıda belirtilen veriler işlenecektir / işlenmektedir. Ayrıca ilgili KVKK maddelerinde kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesine müsaade edilen istisnai maddeler kapsamında da kişisel verilerinizin işlenmesi mümkündür.

Kişisel Veri Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Veri Aktarımı ve Aktarımın Amacı
E-Posta, Ad & Soyad, Doğum tarihi Üye olunabilmesi
Üyelik onayının alınabilmesi
Üyelik ile ilgili sözleşmelerin kurulması ve ifası
Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
-
Ad & Soyad, E-Posta Adresi, IP Adresi, İşlem Kayıtları Destek Taleplerinin Alınması, İşlenmesi, Sonuçlandırılması ve İşlem güvenliğinin sağlanması Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması -
IP Adresi, Tarayıcı, Yönlendirme (Referrer), İşletim Sistemi, Cihaz Bilgileri ve Çerezler Hizmet Kalitesini, Sistem altyapısını iyileştirme / geliştirme

Sistem güvenliğinin sağlanması

Trafik Analizi

Reklam Dönüşüm Analizi
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
Trafik / Reklam Dönüşüm vb. Analizlerin yapılabilmesi için Google Analytics vb. analiz servisleri
E-Posta, Ad & Soyad, Cep Telefonu, Açık Adres, IP Adresi Hizmet karşılığı ödeme alınabilmesi, faturalaştırma işlemlerinin yerine getirilmesi Hukuki Yükümlülük
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
Ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için Anlaşmalı Ödeme Kuruluşları

Yasal Mevzuat çerçevesinde mali raporların hazırlanması gerekliliği ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu / Mali Müşavir

Bahsi geçen kişisel veriler elektronik ortamda;

- Web sayfası üzerinden tarayıcı verileri vb. otomatik veriler,

- Formlar ve metin kutuları vasıtasıyla kişinin kendi açık rızası ile veya kişinin kendi kişisel verilerini alenileştirmesi sebebiyle İşlenecektir / işlenmektedir.

Ayrıca;

- Sistem altyapısı gereksinimlerinin karşılanması sebebiyle yurt içi / yurt dışı servis sağlayıcılarından kiralanan / alınan sunucu hizmeti (vb. depolama / yedekleme hizmeti, cihazı da dahil) neticesinde, kiralanan / alınan sunucularda veriler depolanmakta ve işlenmektedir.

- Ödeme alınması / faturalaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için yurt içi / yurt dışı anlaşmalı ödeme kuruluşlarıyla gerekli veriler paylaşılmaktadır.

- Trafik verileri yanı sıra reklam dönüşüm verilerini oluşturma, işleme ve analiz etmek için yurt içi / yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile ilgili veriler paylaşılabilir.

4. İlgili Kişi Hakları

KVKK’nın 11. Maddesinde açıkça belirtildiği üzere;
1- Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KVKK kapsamında bilgi edinmek için;

  • İlgili kişinin KVKK’nın hangi maddeleri kapsamında iletişime geçtiğini açıkça belirtilerek,
  • İlgili maddeye veya maddelere atıfta bulunarak,
  • Site kullanıcı bilgileri ile sistemde kayıtlı olduğu e-posta adresinden,
  • Türkçe ve anlaşılabilir ifadelerle,
  • Islak imzalı bir şekilde tarayıcıdan elektronik ortama aktardığınız dilekçeyi

Veri sorumlusu e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. KVKK ile ilgili talebiniz tarafımıza ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde tarafınıza dönüş sağlayacağız.